TIBET AND TIBETAN AREAS: MAPS, PREFECTURES, COUNTIES

ADMINISTRATIVE DIVISIONS IN TIBET AND TIBETAN AREAS

Tibet Autonomous Region is divided into 1 municipality, 6 prefectures, 1 county-level city, and 76 counties. The municipality is Lhasa. The six prefectures are 1) Shigatse, 2) Ngari, 3) Shannan, 4) Chamdo, 5) Nagchu, and 6) Nyingchi. [Source: chinaculture.org, Chinadaily.com.cn, Ministry of Culture, P.R.China]

Lhasa Municipality
Chushur (Qushui)
Damshung (Dangxiong)
Lhasa (Lasa)
Lhundrub (Linzhou)
Maldrogongkar (Mozhugongka)
Nyemo (Nimu)
Tagtse (Dazi)
Toelung (Dechen (Duilongdeqing)
Library of Congress loc.gov


Prefectures of Tibet Autonomous Region

Chamdo (Changdu) Prefecture
Counties in Chamdo
Dengchen (Dingqing)
Dragyab (Chaya)
Dzogang (Zuogong)
Gonjo (Gongjue)
Jomda (Jiangda)
Lhorong (Luolong)
Markham (Mangkang)
Palbar (Bianba)
Pashoe (Basu)
Riwoche (Leiwuqi)
Bitu (Bitu)
Srida (Shengda)
Thopa (Tuoba)
Yanjin (Yanjin)

Shannan (Lhoka) Prefecture
Counties in Shannon
Chonggye (Qiongjie)
Chusum (Qusong)
Dranang (Zhanang)
Gongkar (Gongga)
Gyatsa (Jiacha)
Lhodrag (Luozha)
Lhuntse (Longzi)
Nakartse (Langkazi)
Nedong (Naidong)
Tsome (Cuomei)
Tsona (Cuona)
Zangri (Sangri)

Nagchu (Naqu) Prefecture
Counties in Nagchu
Amdo (Anduo)
Drachen (Baqing)
Driru (Biru)
Lhari (Jiali)
Nagchu (Naqu)
Nyanrong (Nierong)
Nyima (Nima)
Palgon (Bange)
Shantsa (Shenzha)
Sog (Suo)

Ngari (Ali) Prefecture
Counties in Ngari:
Ger (Ge'er)
Gergye (Geji)
Gertse (Gaize)
Lungkar (Longgaer)
Purang (Pulan)
Ruthog (Ritu)
Tsamda (Zhada)
Tsochen (Cuoqin)

Nyingtri (Kongpo, (Linzhi) Prefecture
Counties in Nyingtri:
Dzayul (Chayu)
Kongpo (Gyamda (Gongbujiangda)
Metog/Pema (Koe (Motuo)
Miling/Manling (Milin)
Nang (Lang)
Nyingtri (Linzhi)
Pome (Bomi)

Shigatse (Xigaze, Rikaze) Prefecture
Counties inShigatse
Dingkye (Dingjie)
Dingri (Dingri)
Dromo (Yadong)
Drongpa (Zhongba)
Gampa (Gangpa)
Gyantse (Jiangzi)
Khangmar (Kangma)
Kyirong (Jilong)
Lhatse (Lazi)
Namling (Nanmulin)
Ngamring (Angren)
Nyalam (Nielamu)
Panam (Bailang)
Rinpung (Renbu)
Saga (Saga)
Sakya (Sajia)
Shigatse (Rikaze)
Zhethongmon (Xietongmen)


Tibet Vista tibettravel.org ]


Tibetan Autonomous Areas Within the Provinces of China

Yunnan Province
Dechen Tibetan Autonomous (Prefecture (Deqin (Zangzu zizhizhou)
Balung (Weixi)
Dechen (Deqin)
Gyalthang (Xianggelila)

Gansu Province
Kanlho Tibetan Autonomous (Prefecture (Gannan Zangzu zizhizhou)
Caoni
Drugchu
Chone
Zhouqu
Batse (Lintan)
Luchu (Luqu)
Machu (Maqu)
Sangchu/Labrang (Xiahe)
Thewo (Diebo)
Tsoe (City (Hezuo City)
Wuwei (prefecture (Wuwei Diqu)
Pari Tibetan Autonomous County (Tianzhu Zangzu zizhixian)

Sichuan Province
Garze (Kardze) Tibetan Autonomous Prefecture (Ganzi Zangzu Zizhi Zhou)
Bathang (Batang)
Chagzam (Luding)
Chatreng (Xiangcheng)
Dabpa (Daocheng)
Dartsedo (Kangding)
Dawu (Daofu)
Dege (Dege)
Derong (Derong)
Draggo (Luhuo)
Gyezur/Gyazil (Jiulong)
Ganzi (Kardze)
Lithang (Litang)
Nyagchu (Yajiang)
Nyarong (Xinlong)
Machu (Baiyu)
Tenpa/Rongtrag (Danba)
Sershul (Shiqu)
Serthar (Seda)
Liangshan Yi Autonomous Prefecture (Liangshan Yizu Zizhizhou)
Muli Tibetan Autonomous (County (Muli Zangzu Zizhixian)
Ngaba Qiang and Tibetan Autonomous Prefecture (Aba Zangzu Qiangzu Zizhizhou)
Barkham (Ma'erkang)
Dzoege (Ruo'ergai)
Dzamthang (Rangtang)
Chuchen (Jinchuan)
Hungyon/Kakhog (Hongyuan)
Li/Tashiling (Li)
Tritsang (Wenchuan)
Mao (Kunyer (County) (Mao)
Jiuzhaigou (formerly Namphing/Namphel) (Jiuzhaigou)
Trochu (Heishui)
Ngaba (Aba)
Tsenlha (Xiaojin)
Zungchu (Songpan)Qinghai Province Tibetan Areas

Golog Tibetan Autonomous Prefecture (Guoluo Zangzu zizhizhou)
Chigdril (Jiuzhi)
Darlag (Dari)
Gade (Gande)
Machen (Maqin)
Matoe (Maduo)
Pema (Banma)
Malho Tibetan Autonomous Prefecture (Huangnan Zangzu zizhizhou)
Chentsa (Jianzha)
Rebgong (Tongren)
Tsekhog (Zeku)

Yulgan/Sogpo Mongolian Autonomous (Prefecture (He'nan Mengguzu zizhixian)
Tsoshar Prefecture (Haidong (Diqu)
Bayan Hui Autonomous County (Hualong Huizu zizhixian)
Drotsang (Ledu)
Gonlung Tu Autonomous County (Huzhu Tuzu zizhixian)
Zhongtang (Minhe (Huizu (Tuzu zizhixian)
Tongkor (Huangyuan)
Martsang (Ping'an)
Yadzi/Dowi (Salar) Autonomous County (Xunhua Salazu zizhixian)
Tsojang Tibetan Autonomous Prefecture (Haibei Zangzu zizhizhou)
Arik (Qilian)
Dazhi (Haiyan)
Kangtsa (Gangcha)
Tsholho Tibetan Autonomous Prefecture (Hainan Zangzu zizhizhou)
Chabcha (Gonghe)
Gepasumdo/Thunte (Tongde)
Mangra/Konan (Guinan)
Trika (Guide)
Tsigorthang/Zhinghe (Xinghai)


Source: Voice of America


Tsonub Mongolian & Tibetan Autonomous Prefecture (Haixi Mengguzu Zangzu Hasake zizhizhou)
Nagormo (Golmud) Municipality (Ge'ermu (shi)
Terlenkha Municipality (Delingha shi)
Themchen (Tianjun)
Tulan (Dulan)
Wulan (Wulan)
Xining Municipality (Xining)
Siling (Xining)
Serkhog Hui & (Tu) Autonomous County)
Datong (Huizu)
Tuzu zizhixianYushu Tibetan Autonomous Prefecture (Yushu Zangzu zizhizhou)
Chumarleb (Qumalai)
Dritoe (Zhiduo)
Kyegudo/Jyekundo (Yushu)
Nangchen (Nangqian)
Tridu (Chenduo)
Zatoe (Zaduo)

Image Sources:

Text Sources: Human Rights Watch (PDF) hrw.org/sites

Last updated September 2022


This site contains copyrighted material the use of which has not always been authorized by the copyright owner. Such material is made available in an effort to advance understanding of country or topic discussed in the article. This constitutes 'fair use' of any such copyrighted material as provided for in section 107 of the US Copyright Law. In accordance with Title 17 U.S.C. Section 107, the material on this site is distributed without profit. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond 'fair use', you must obtain permission from the copyright owner. If you are the copyright owner and would like this content removed from factsanddetails.com, please contact me.